Printer Friendly Version Потврде-уверења @ 23 October 2013 09:25 AM

Уверење о чињеницама о којима ДКП РС води службену евиденцију

На основу чл.161 Закона о општем управном поступку, дипломатско-конзуларно представништво издаје уверење, односно другу исправу (сертификат, потврду) о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Таква уверења, односно друге исправе имају снагу јавне исправе. Уверење се издаје по правилу истог дана када је странка усмено затражила издавање, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева, ако прописом којим је установљена службена евиденција није другачије предвиђено.


Уверење о чињеницама о којима ДКП РС не води службену евиденцију

На основу чл.162 Закона о општем управном поступку, ДКП РС издаје уверење, односно другу исправу, о чињеницама о којима не води службену евиденцију, ако је то законом или другим прописом одређено. У том случају, чињенице се утврђују доказима, а као доказ се могу употребити сва средстава подесна за утврђивање стања ствари и која одговарају појединачном случају као што су: исправе, искази сведока, изјаве странака, налази и мишљења вештака, увиђај. Исправу на основу које се утврђују чињенице доставља странка, а може је прибавити и дипломатско-конзуларно представништво службеним путем.

Странка је дужна да исправу поднесе у оригиналу. Уверење односно друга исправа издата на овај начин не обавезује орган коме је поднета као доказ.

Уверење, односно другу исправу странци издаје, односно решење о одбијању захтева доноси дипломатско-конзуларно представништво и странци доставља у року од 30 дана од дана подношења захтева.