Printer Friendly Version Пријава брака @ 22 October 2013 10:34 AM

Држављани Р. Србије који закључе брак у иностранству, дужни су да без одлагања изврше пријаву ради уписа у матичну књигу венчаних која се води у Републици Србији.

Пријава се подноси Генералном конзулату Републике Србије у Цириху уколико боравите на нашем конзуларном подручју.

Генерални конзулат ће пријаву брака, одмах по пријему, проследити месно надлежном матичару у Републици Србији.

Документација неопходна за пријаву брака:

  1. формулар за пријаву брака (добија се у конзулату);
  2. оригинал извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу (не старији од шест месеци) који се добија у матичном уреду у коме је брак закључен (Zivilstandsamt). На немачком се овај образац зове Auszug aus dem Eheregister;
  3. превод извода из матичне књиге венчаних код овлашћеног судског тумача за српски језик (списак преводилаца се може пронаћи на нашем сајту);
  4. (Није обавезно али убрзава процедуру за 15 дана) уверење о држављанству Р. Србије барем једног супружника, оригинал, не старији од годину дана;
  5. пасош оба супружника (чак и ако је други странац).